متخصص داخلی - غدد

دیابت شیرین، انسولین، و حلزون دریائی

دانشمندان داروساز در دو جهت، پیش رفتند. انسولین­ هائی ساختند با مدت اثر طولانی­ تر، تا به خیال خود، دفعات تزریق را کم کنند. انسولین­ هائی هم ساختند با مدت اثر کوتاه، تا افزایش پس از غذای گلوکز را پوشش بدهند. این انسولین­ های کوتاه اثر، درست سر سفره، پیش­ از شروع به خوردن به بیمار تزریق می­ شود.


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی