متخصص داخلی - غدد

اندازه گیری تری گلیسریدهای خون

تقریباً در همه موارد آزمایشگاه همان چیزی را اندازه می گیرد، که درخواست کرده ایم و مقدار آن را گزارش می کند. در مورد تری گلیسریدها، آیا این کار امکانپذیر است؟ 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی