متخصص داخلی - غدد

تری گلیسریدها و بافت های چربی- آشنائی

اسیدهای چرب در موجودات زنده، در روندهای متابولیک یا در پیوند با مواد دیگر، به­ صورت ترکیبات گوناگونی درمی ­آیند. بدین­ ترتیب چربی ­های مختلفی، هر یک با خواص معین، ساخته می­ شوند و در این یا آن بخش یاخته، بافت، و عضو بدن کار اختصاصی خود را انجام می­ دهند، و از این راه، در سلامت و بیماری، نقش­ های متفاوتی به عهده دارند.

تری ­گلیسریدها، چربی ­های ذخیره ­ای هستند. چون فاقد "بار" هستند، چربی ­هائی خنثی نامیده می­ شوند. سه اسید چرب به سه کربن گلیسرول می ­چسبند و تری­ گلیسرید ساخته می­شود. 

شکل و محتوی ذرات چربی در یاخته­ های مختلف با هم فرق دارد. بافت چربی بدن به سه شکل بنیادی وجود دارد: بافت چربی سفید و بافت چربی قهوه­ای (و ِبژ)اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی