متخصص داخلی - غدد

نقرس و زیادی اسید اوریک خون

تشخیص کنونی

 نقرس شایع ترین آرتریت التهابی مردان است؛ شیوع آن رو به افزایش است.

 برای تشخیص قطعی، مشاهده بلورهای مونوسدیم اورات در مایع مفصلی یا در توفوس، ضروری است.

 آرتریت نقرسی اغلب مفاصل پا را گرفتار می کند.

 آرتریت چرکی، آرتریت روماتوئید، و بیماری پیروفسفات کلسیم ( نقرس کاذب) گاه به صورت نقرس خودنمائی می کنند و اول باید این سه را رد کرد.

درمان کنونی

 هدف های درمان موفقیت آمیز عبارتند از خاتمه دادن به حمله حاد نقرس، جلوگیری از تکرار حمله ها، و اتخاذ برنامه درمانی درازمدت برای احتراز از پیدایش آرتریت مزمن.

 در موارد زیر درمان درازمدت نقرس ضروری است:حمله های مکرر، آرتریت مکرر، و سنگ کلیه.

 با تجویز داروهای پائین آورنده اورات های سرم، سطح آن را باید کمتر از 0 / 6 میلی گرم در دسی لیتر نگه داشت.

 درمان غیرداروئی عبارتست از تغییر شیوه زندگی و پرهیز از مصرف غذاهای معین.

 ستون اصلی درمان پائین آورنده سطح اورات سرم، همان مهارکننده اکسیداز گزانتین است.

مترجم: دکتر البرز هدایتی امامی، دکترمحمدحسن هدایتی امامی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی