متخصص داخلی - غدد

زیادی چربی های خون

در "زیادی چربی های خون" هم چربی های خون زیاد است، هم لیپوپروتئین های خون افزایش یافته است. در بیماری که چربی های خونش زیاد است، خطر بروز بیماری آترواسکلروزی

قلب و عروق (ASCVD) زیاد می شود، هرگاه سطح تری گلیسریدهای خون هم از 500 میلی گرم در دسی لیتر افزونتر شود، خطر بروز پانکراتیت حاد وجود دارد.

هدف اولیه و اصلی درمان زیادی چربی های خون عبارتست از کاستن از میزان خطر بروز ASCVD ؛ در بیماری که تری گلیسریدهای خونش از 500 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر است، اول باید همین را درمان کرد و سطحش را پائین آورد .

نویسنده: ترجمه دکتر محمدحسن هدایتی امامی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی