متخصص داخلی - غدد

سرگیجه

"دکتر، سرم گیج می رود!". این جمله ایست که اغلب باعث گرفتاری هم پزشک و هم بیمار می شود. پزشک باید در همان آغاز روشن کند مقصود بیمار از این گفته، کدام یک از

چهار مورد زیر است؟

 در حالت رو به سنکوپ (یا احساس سبکی در سر)

 احساس نداشتن تعادل

 گیج رفتن روانی

 سرگیجه واقعی

بهترین حالت آن است که پزشک از روی شرح حال و معاینه، دریابد کدام یک از این چهار حالت، با گفته ها و تصورات بیمار مطابقت دارد. در هر چهار مورد احتمال دارد بیماری مهمی

درکار باشد که مغز بیمار یا حتی جان بیمار را به خطر بیندازد. از روی شرح حال و معاینه خوب، در اکثریت بیماران می توان به تشخیص رسید و وجود موارد خطرناک را رد کرد.

مترجم: دکترمحمدحسن هدایتی امامی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی