متخصص داخلی - غدد

اندکی در باره اسیدهای چرب

بیش از 500 نوع اسید چرب مختلف در یاخته ها و بافت ها یافته اند. بخش عمده آن در چربی های طبیعی بدن ادغام شده اند، معمولا به صورت پیوند با گلیسرول ( تری گلیسرید) هستند. مقدار کمی به صورت اسیدهای چرب آزاد در خون وجود دارند و در بخش های مختلف بدن جابجا می شوند، و در یاخته ها – غشاء و درون یاخته- اسید چرب آزادی تقریبا وجود ندارد. تعداد کربن- های تقریباً همه اسیدهای چرب، زوج و معموال بین 12 الی 20 کربن است. فراوان ترین اسیدهای چرب در طبیعت عبارتند از .Oleic acid و ،Stearic acid ،Palmitic acid .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی