متخصص داخلی - غدد

گازهای گلخانه ای و فوتوسنتز

گیاهان با فرایند فوتوسنتز، کربوهیدرات می سازند. 2CO را از هوا و آب ) O2H )را از زمین می گیرند، با ترکیب این دو، در فرایندی که توسط کلروفیل و با کمک انرژی خورشید، انجام می گیرد، کربوهیدرات می سازند.

 تنها گیاهان نیستند که قادر به فوتوسنتزند. حدود نیمی از فرآیند فوتوسنتز توسط جلب ک­ها و باکتری­ ها انجام می ­شود. مقدار کربوهیدرات تولیدی در جریان فوتوسنتز بسیار عظیم است. اگر کربوهیدرات ­ها به صورت حبه قند در آیند، تعداد این حبه ­های قند در هرسال، سیصد کادریلیون خواهد بود


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی